دانلود فایل های word نگرش تاریخی تکاملی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word نگرش تاریخی تکاملی :

دانلود فایل های word نگرش تاریخی تکاملی


دانلود فایل های word نگرش تاریخی تکاملی
دانلود فایل های word نگرش تاریخی تکاملی
فهرست علم تاریخ محقق تاریخ تاریخ و معماری تاریخ گذاری بنا ابهام در تاریخ بنا دویست و پنجاه سال تدوین علمی تاریخ هنر ومعماری توسط غرب نقد بر نظریه وینکلمن روشهای نگرش تاریخی روش تاریخی – تطبیقی آتشکده فیروز آباد فارس روش تاریخ تسلسلی روش تاریخی – تکاملی مدرسه معماری تاریخی – تکاملی موراتوری – ایتالیا بنیان های فکری موراتوری معمار و انتقال ارزشهای گونه شناسانه ضمیر انسان بحران معماری در هنگام ظهور مدرنیته حل بحران هویت چگونگی بروز ارزشهای گونه شناسانه گونه یا تیپ گونه و گونه شناسی ( تیپولوژی)
تاریخ در کل و تاریخ معماری در جز , یک علم است که برای دستیابی به اهداف مورد نظر تعیین شده , کاربرِ آن باید این علم را فرا گیرد. دو موضوع مهم تاریخ : زمان و مکان هر پدیده , شی و بنا در یک مکان خاص و یک زمان مشخص شکل گرفته است . علم تاریخ
محقق تاریخ در قدم نخست به کشف تاریخ شی می پردازد . تاریخ بنا او را به دوره ای خاص از زندگی سازنده اثر میبرد. تاریخ گذاری کلید ورود به دنیای ساخت اثر است . بازسازی شخصیت مکانی در دوره تاریخی شکل گیری اثر , از فعالیتهای اصلی محقق تاریخ معماری است . محقق تاریخ
معماری از هنگامی آغاز میگردد که انسان در یک محیط طبیعی وارد شده و به ساخت و ساز می پردازد. هدف مورخ تاریخ هنر و معماری ورود به دنیای سازنده یک اثر است. در نتیجه مورخ معماری از اثر , زمان ساخت و مکان آن , برای باز سازی اندیشه سازنده اثر بهره میگیرد. تاریخ و معماری


لینک کمکی