دانلود فایل های word مبانی نظری وپیشینه پژوهش فساد و فساد اقتصادی (فصل دوم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مبانی نظری وپیشینه پژوهش فساد و فساد اقتصادی (فصل دوم) :

مبانی نظری وپیشینه پژوهش فساد و فساد اقتصادی (فصل دوم)

فساد اقتصادی 2 - 1 - مقدمه 9 2 - 2 - تعریف فساد 10 2 - 3 - علل پیدایش فساد اقتصادی 12 2 - 3 - 1 - قوانین و مقررات و مجوزها 12 2 - 3 - 2 - مالیات 13 2 - 3 - 3 - مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری 13 2 - 3 - 4 - تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار 13 2 - 3 - 5 - سرمایه اجتماعی 14 2 - 3 - 6 - سطح دستمزدها در بخش دولتی 14 2 - 3 - 7 - سیستم قضایی 15 2 - 3 - 8 - منابع طبیعی خدادادی 15 2 - 4 - فساد و رشد اقتصادی 16 2 - 5 - فساد و نابرابری درآمدی 18 2 - 6 - فساد و سطح آموزش 19 2 - 7 - فساد و نرخ بیکاری 19 2 - 8 - دموکراسی و فساد 20 2 - 9 - فساد , اندازه دولت و دموکراسی 21 2 - 10 - کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد 21 2 - 11 - پیشینه ی تحقیق 23 2 - 11 - 1 - مطالعات داخلی 23 2 - 11 - 2 - مطالعات خارجی 25 2 - 12 - جمع بندی ………………………………………………………. 28 2 - 1 - مقدمه ‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئلهای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد . از سوی دیگر سو استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرتها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور , مسئلهای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت ( نواده توپچی , 1389 ). فساد اداری عارضهای است که امروزه گریبانگیر همه کشورها توسعهیافته یا کمتوسعه یافته است . به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد . در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد , فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت ( تقوی و همکارن , 1390 ). اصولا مسالهای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است . با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولتها در معرض فساد مالیاند . مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سو استفاده کارکنان ارگانهای دولتی برای بهدست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است . فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است . در سالهای اخیر خصوصا از دهه 1990 به


لینک کمکی