دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش نرخ ارز نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیر نفتی (فصل دوم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش نرخ ارز نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیر نفتی (فصل دوم) :

مبانی نظری و وپیشینه پژوهش نرخ ارز نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیر نفتی (فصل دوم)

نرخ ارز نااطمینانی نرخ ارز صادرات غیر نفتی 2 - 1 - مقدمه فصل دوم 9 2 - 2 - اهمیت نرخ ارز در اقتصاد 10 2 - 3 - نرخ ارز حقیقی ( RER ) 10 2 - 4 - رابطه نفت و نرخ ارز 12 2 - 5 - معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی 12 2 - 5 - 1 - معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است 12 2 - 5 - 2 - معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی , بر اساس کالاهای قابل مبادله ) دو کالایی ( است 13 2 - 5 - 3 - معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله ) سه کالایی ( است 14 2 - 6 - نظریه برابری قدرت خرید 14 2 - 7 - نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) 16 2 - 8 - نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت 18 2 - 9 - محاسبه نرخ ارز تعادلی 19 2 - 10 - نا اطمینانی نرخ ارز 19 2 - 11 - نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز 20 2 - 12 ) صادرات غیر نفتی 22 2 - 13 - استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران 23 2 - 14 - تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران 25 2 - 15 - تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی 29 2 - 16 - نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره 31 2 - 17 - اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات 32 2 - 18 - دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت 33 2 - 18 - 1 - دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت 33 2 - 18 - 2 - دیدگاه باکتا و ون وینکوپ 34 2 - 19 - نرخ ارز و صادرات غیر نفتی 35 2 - 20 - تابع صادرات غیر نفتی 36 2 - 21 - مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور 38 2 - 22 - مطالعات انجام شده در داخل 42 2 - 1 - مقدمه فصل دوم ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم , وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم . مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح میگردد سپس با بیان دیدگاههای مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت , راه را برای بیان دیدگاههای مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم . 2 -


لینک کمکی