دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش حاکمیت شرکت, تئوری نمایندگی و ساختار مالکیت(فصل دوم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش حاکمیت شرکت, تئوری نمایندگی و ساختار مالکیت(فصل دوم) :

دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش حاکمیت شرکت, تئوری نمایندگی و ساختار مالکیت(فصل دوم)

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکت , تئوری نمایندگی و ساختار مالکیت 2 - 1 - مقدمه 10 2 - 2 - حاکمیت شرکتی 11 2 - 3 - اصول حاکمیت شرکتی 13 2 - 4 - چارچوب تئوری نمایندگی 15 2 - 5 - مفروضات مهم تئوری نمایندگی 17 2 - 6 - ساختار مالکیت 18 2 - 7 - ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران 21 2 - 8 - ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده 24 2 - 9 - رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه 28 2 - 10 - رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار 29 2 - 11 - فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع : 35 2 - 12 - مالکیت نهادی 36 2 - 13 - انواع مالکیت نهادی ( فعال و منفعل ) 37 2 - 14 - مالکان خانوادگی 38 2 - 15 - فرصتهای رشد و ساختار مالکیت : 38 2 - 16 - ساختار مالکیت و عملکرد شرکت 39 2 - 17 - ارزش شرکت 41 2 - 18 - ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت 42 2 - 19 - پیشینه پژوهش 53 2 - 20 - خلاصه فصل 66 مقدمه برای سالیان متمادی در گذشته , اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند . اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ( نمازی , کرمانی , 1387 : 84 ). این موارد به طور کلی , تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود . براساس تئوری نمایندگی , تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است . طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی , ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است . لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد ( حنیفه زاده , 1389 : 141 ). به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده , از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد . از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند , منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند , در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند ( احمدپور , منتظری , 1390 :


لینک کمکی