دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش جهانی شدن و تورم (فصل دوم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش جهانی شدن و تورم (فصل دوم) :

دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش جهانی شدن و تورم (فصل دوم)

جهانیشدن و تورم 2 - 1 ) مقدمه ................................................................................................................................................................. 5 2 - 2 ) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق ......................................................................................................................... 5 2 - 2 - 1 ) جهانیشدن .................................................................................................................................................. 5 2 - 2 - 2 ) ابعاد جهانیشدن ........................................................................................................................................ 6 2 - 2 - 3 ) شاخصهای جهانیشدن .......................................................................................................................... 10 2 - 2 - 3 - 1 ) شاخصهای ترکیبی ............................................................................................................................ 10 2 - 2 - 3 - 2 ) شاخصهای غیر ترکیبی ..................................................................................................................... 13 2 - 2 - 4 ) نقد شاخصهای جهانیشدن ................................................................................................................... 15 2 - 2 - 5 ) شاخص جهانیشدن KOF ...................................................................................................................... 17 2 - 2 - 5 - 1 ) شاخص جهانیشدن اقتصادی KOF ................................................................................................ 18 2 - 2 - 5 - 2 ) شاخص جهانیشدن اجتماعی KOF ............................................................................................... 19 2 - 2 - 5 - 3 ) شاخص جهانیشدن سیاسی KOF ................................................................................................. 20 2 - 3 ) تعریف تورم ....................................................................................................................................................... 20 2 - 3 - 1 ) طبقه بندی تورم ........................................................................................................................................  20 2 - 3 - 1 - 1 ) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت ........................................................................................ 20 2 - 3 - 1 - 2 ) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمتها یا افزایش حجم پول ................................ 21 2 - 3 - 1 - 3 ) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضهای بودن افزایش قیمتها .............................. 21 2 - 3 - 2 ) علل و ریشههای تورم ............................................................................................................................... 21 2 - 3 - 2 - 1 ) علل عارضی تورم ................................................................................................................................ 22 2 - 3 - 2 - 2 ) علل اقتصادی تورم .............................................................................................................................. 22 4 - 2 ) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم ....................................................................................................... 25 2 - 5 ) مبانی نظری جهانیشدن اقتصادی و تورم .............................................................................................. 27 2 - 6 ) ساز و کارهای اثرگذاری فرایند جهانیشدن بر تورم داخلی کشورها ................................................ 29 2 - 6 - 1 ) جهانیشدن , انگیزه مقامات پولی و تورم ............................................................................................ 29 2 - 6 - 2 ) یکپارچهشدن نظام تجارت بینالملل , کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم ........................ 30 2 - 6 - 3 ) اثر جهانیشدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی ............................................. 30 2 - 6 - 4 ) جهانیشدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی .......................................... 31 2 - 7 ) مروری بر مطالعات تجربی ........................................................................................................................... 31 2 - 7 - 1 ) پژوهش ‏ ‌های خارجی ............................................................................................................................... 32 2 - 7 - 2 ) پژوهش ‏ های داخلی .................................................................................................................................. 34 2 - 1 ) مقدمه در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانیشدن KOF معرفی میشود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانیشدن و تورم مورد بحث قرار میگیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق


لینک کمکی