دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تکانه ها و شوکهای تغییر قیمت نفت (فصل دوم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تکانه ها و شوکهای تغییر قیمت نفت (فصل دوم) :

دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تکانه ها و شوکهای تغییر قیمت نفت (فصل دوم)

تکانه ها و شوکهای تغییر قیمت نفت 2 - 1 مقدمه 17 2 - 2 کشورهای منا 19 2 - 3 دلایل اصلی افزایش قیمت های نفت 24 2 - 3 - 1 تنگناهای پالایش جهانی 24 2 - 3 - 2 مکانسیم تاثیر گذاری قیمت نفت بر اقتصاد کلان 25 2 - 4 قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل 26 2 - 4 - 1 اثر جانشینی : 26 2 - 4 - 2 اثر در آمدی 27 2 - 4 - 3 اثر چرخشی 27 2 - 5 قیمت نفت و رشد اقتصادی 27 2 - 6 سیاست ایجادصندوق ذخیره ارزی به منظورکاهش آثار زیانبار نااطمینانی 30 2 - 6 - 1 صندوق تثبیت 32 2 - 6 - 2 - صندوق بین نسلی 32 2 - 7 نقش نفت واثرات آن درتولید ناخالص ملی 32 2 - 8 مروری بر روند تاریخی تکانه های قیمت نفت 33 2 - 9 مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت 36 2 - 10 شوک های نفتی 39 2 - 10 - 1اثر شوک های نفتی بر کسری بودجه 42 2 - 10 - 2 بررسی کسری بودجه در اقتصاد ایران 43 2 - 11پیشینه تحقیق 45 2 - 11 - 1مطالعات خارجی 45 2 - 11 - 2مطالعات داخلی 46 2 - 12جمع بندی ؛ …………………………………………………………………………………………………………………….. 47 2 - 1 مقدمه مبانی نظری , چارچوب و زیر بنای فکری هر پژوهش را در زمینه های مختلف اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی تشکیل می دهَد و استنتاجات و سیاست گذاری ها و تعیین راهبردها نشات گرفته از مبانی نظری است و ریشه در مفاهیم آن دارد . در واقع مبانی نظری مسیر یک پژوهش و تحقیق را مشخص کرده و آن را کنترل می کند . مبنای نظری با ایجاد فضای ذهنی مناسب , دیدگاههای فکری پژوهشگر و کاربران پژوهش را به هم نزدیک کرده و موجب برداشت های یکسان از مفاهیم و نظرات ارائه شده خواهد گردید .( عزتی , 1376 ) مطالعاتی که درباره یک موضوع انجام می شود راهنما و راهگشای پژوهش های بعدی در آن زمینه است . آگاهی از شیوه تحقیق و نتایج کار دیگران در مطالعه یک موضوع با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی آن ما را در تجزیه و تحلیل بهتر آن موضوع یاری می کند . از این جهت ما در این فصل به تعریف واژه های کلیدی تحقیق , به بررسی ادبیات موجود و پیشینه تحقیق در این خصوص خواهیم پرداخت . نا اطمینانی در ادبیات اقتصادی به تغییرات غیر قابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی اشاره دارد که خود می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند با توجه به نقش استراتژیک نفت به عنوان کالایی اثر گذار بر اقتصاد ها , تکانه


لینک کمکی