دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تاریخچه جهانی شدن وشدت انرژی (فصل دوم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تاریخچه جهانی شدن وشدت انرژی (فصل دوم) :

دانلود فایل های word مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تاریخچه جهانی شدن وشدت انرژی (فصل دوم)

تاریخچه جهانی شدن شدت انرژی 2 - 1 - مقدمه 11 2 - 2 - مبانی نظری تحقیق 11 2 - 2 - 1 - جهانیشدن 11 2 - 2 - 2 - شدت انرژی 26 2 - 2 - 3 - جهانیشدن و شدت انرژی 32 2 - 2 - 4 - کارایی انرژی و شدت انرژی 33 2 - 2 - 5 - قیمت و شدت انرژی 34 2 - 2 - 6 - رشد اقتصادی و شدت انرژی 35 2 - 3 - مطالعات تجربی 36 2 - 3 - 1 - مطالعات انجام‌گرفته در خارج از کشور 36 2 - 3 - 2 - مطالعات انجام‌گرفته در داخل کشور 40 2 - 1 - مقدمه مرور پایه‌های نظری و تجربی هر تحقیق می‌تواند در تجزیه و تحلیل یافته‌های نهایی حاصل از تحقیق مورد استفاده قرار گیرد . لذا در این فصل ادبیات موضوع تحقیق , مورد بررسی قرار میگیرد , لذا مطالب این فصل در سه قسمت تنظیم شده است . پس از مرور مبانی نظری , در قسمت دوم مطالعات تجربی مرتبط که در داخل و خارج انجام گرفته , بیان شده است . در قسمت پایانی نیز جمع‌بندی کلی از این مطالعات و وجه تمایز مطالعه‌ی حاضر نسبت به مطالعات تجربی موجود ارائه شده است . 2 - 2 - مبانی نظری تحقیق با توجه به اینکه هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر جهانیشدن بر شدت انرژی است , در ذیل ابتدا به تعاریف و تاریخچه جهانی شدن میپردازیم , سپس تعریف شدت انرژی و عوامل موثر بر آن بیان میگردد . در ادامه تاثیر جهانیشدن بر شدت انرژی مورد بررسی قرار میگیرد و پس از آن چگونگی اثرگذاری کارایی انرژی , قیمت حاملهای انرژی و رشد اقتصادی بر مصرف و شدت انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد . 2 - 2 - 1 - جهانیشدن در این بخش , مفاهیم و تعاریف جهانی شدن , روند و امواج جهانیشدن , ویژگیها و پیامدهای جهانیشدن مورد بررسی قرار میگیرد . 2 - 2 - 1 - 1 - مفهوم جهانیشدن امروزه صدها میلیون نفر واژه جهانیشدن را به کار میبرند , اما تعداد اندکی , تعریف روشن , اختصاصی و مشخصی از این اصطلاح را همواره به کار میبرند . تعاریف در اصل موجب شکلگیری توصیفها , تبیینها , ارزیابیها , توصیهها و اقدامات میشوند . به عبارت دیگر , بر درک ما از موضوع مورد نظر تاثیر میگذارند . اگریک تعریف اساسی , بیثبات یا غیرقابل اعتماد باشد , در این صورت دانش مبتنی بر آن نیز احتمالاً غیردقیق است , در نتیجه سیاستهای متکی بر دانش موردنظر نیز ممکن است نادرست باشند . بنابراین لازم است ( جهانی شدن ) به دقت تعریف شود , هر چند میدانیم که هر تعریفی در معرض انتقاد ,


لینک کمکی