دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری پژوهش خود نظم بخشی رفتار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری پژوهش خود نظم بخشی رفتار :

دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری پژوهش خود نظم بخشی رفتار

تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی خودنظم بخشی رفتار طبق نظر بندورا اگر اعمال تنها بوسیله پاداش و تنبیه بیرونی تعیین میشدند , مردم شبیه بادبادک عمل میکردند و هر لحظه تغییر جهت میدادند تا خود را به عواملی که بر آنها تأثیر میگذارد وفق دهند . با مردم غیر اصولی رفتار به دور از اخلاق و با مردم درستکار رفتار شرافتمندانه داشتند . حال اگر تقویتکننده بیرونی و درونی رفتار را کنترل نمیکنند پس چه چیزی آنرا کنترل میکند ؟ پاسخ بندورا این است که رفتار آدمی رفتار خود نظم داده شده است . انسان از تجربه مستقیم و غیر مستقیم معیارهای عملکرد را میآموزد سپس آن معیارها پایهای میشوند برای ارزیابیهای فرد . اگر عملکرد فرد در موقعیتها با معیارهای او هماهنگ بود مثبت ارزیابی میشوند و اگر هماهنگ نبود منفی ارزیابی میشود . از نظر بندورا تقویت درونی حاصل از ارزشیابی شخصی از تقویت بیرونی نیرومندتر است ( هرگنهان , 2009 ). یادگیری خود تنظیمی یک چشم انداز مهم در پژوهشهای اخیر روانشناسی تربیتی است ( آکسان , 2009 ). این رویکرد از سال 1980 , مطرح شد و به واسطه اهمیتی که در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد شهرت فزآیندهای پیدا کرده است ( ریان  و پینتریج , 1997 ؛ نقل از احمدی پور , 1387 ). یادگیری خود تنظیمی یک فرآیند فعال و خود رهنمون است که دانش آموزان , شناخت , انگیزش , نتایج , رفتار و محیط خود را در جهت پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظیم میکنند ( گوداس  و همکاران , 2010 ). زیمرمن5 یادگیری خود تنظیم را نوعی از یادگیری که در آن افراد تلاشهای خود را برای فراگیری دانش و مهارت بدون تکیه به معلم و دیگران , شخصاً شروع کرده و جهت میبخشد تعریف میکند به عبارت دیگر در این یادگیری افراد مهارتهایی برای طراحی , کنترل و هدایت فرآیند یادگیری خود دارند و تمایل دارند یاد بگیرند و قادرند کل فرآیند یادگیری را ارزیابی کنند ( فرمهینی فراهانی و همکاران , 1387 ). تلاشهای فعالانهای که افراد به طور فراشناختی , انگیزشی و رفتاری در فعالیتهای یادگیری از خود نشان میدهند ( زیمرمن , 2002 ). نظریه یادگیری خودتنظیمی یکی از نظریههایی است که محققان و شناسانِ تربیتی در قالب آن به مطالعه میپردازند . براساس نظریه یادگیری خود تنظیمی , مؤلفههای شناخت , انگیزش و کنشوری تحصیلی به صورت یک مجموعه درهم تنیده و مربوط به هم در نظرگرفته میشوند ( شیرازی تهرانی , 1381 ). بنابراین , استفاده از راهبردهای یادگیری خود - تنظیمی , از جمله عوامل تعیینکننده در موفقیت تحصیلی محسوب میشود و با بررسی آن میتوان عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیشبینی نمود . پیشبینی عملکرد تحصیلی , یکی از موضوعهای محوری مورد علاقه روانشناسی تربیتی است ( فارنهام  و همکاران , 2003 ؛ نقل از بوساتو  و همکاران , 2000 ). خود تنظیمی تعیین اهداف , تکمیل برنامهای در جهت دستیابی به آن اهداف , تعهد نسبت به انجام آن برنامه , اجرای فعال برنامه و اقدامات دیگری که در جهت باز


لینک کمکی