دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری افسردگی پس از زایمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری افسردگی پس از زایمان :

دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری افسردگی پس از زایمان

به نام خدا پایان نامه روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان انواع اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان سارتر و بـارجیوس  ( 1999 ) عـوارض روانـپزشکی و هیجانی پس از زایمان را به سه دسته زیر‌ تقسیم‌ بندی کرده‌اند : غم پس از زایمان : کمترین شدت افسردگی را دارد , شروع‌ آن در هـفته نـخست پس از زایمان است . اکثر‌ اوقات‌ در‌ روز سوم یا چهارم پس از زایمان‌ دیده‌ می‌شود . یک اختلال خلقی ناپایدار است کـه 24 تـا 72 ساعت پس از تولد‌ نوزاد‌ رخ می‌دهد و با علایم‌ خلق‌ غمگین , غم‌ ناپایدار , ‌ عدم‌ توانایی هـیجانی , مـلامت و سـرزنش , اختلال‌ خواب‌ و اختلال خلقی ناپایدار مشخص می‌شود ( پیت  1973 , یالوم  و همکاران , 1968 ). غم پس از زایمان خود محدود‌ شـونده 7 اسـت و معمولا‌ 10 روز پس از زایمان‌ کاهش‌ معنی‌دار در آن دیده می‌شود . دامنه تخمین شیوع آن بین 33 درصد ( هاندلی  و همکاران‌ , 1980 ) تا 70 درصد ( هریس , 1980 ) اسـت‌ و ایـن مـوضوع تا‌ اندازه‌ای‌ به ملاک تشخیصی بستگی‌ دارد . روان‌پریشی پس از زایمان : یک اختلال ناتوان کننده و نادر است که مـعمولا بـه‌ بستری‌ کردن نیاز دارد . در هر 1000 زایمان‌ یک‌ یا دو‌ نفر‌ مادر‌ به آن مبتلا مـی‌شوند ( هرزوک‌ و دیتری , 1976 ؛ کندل  و همکاران , 1987 ). در زایمان نخست در حدود 50 % ‌ و در زایمان دوم در حدود 40 % ‌ مادران‌ ممکن‌ است‌ به‌ این اختلال مـبتلا‌ شـوند . این‌ نـشانگان با نشانه‌هایی از قبیل ناتوانی زیاد , گیجی و منگی , هذیانها و نشانه‌های توهم پایدار‌ , تـحریک‌پذیری و بـی‌ثباتی هیجانی و نگرانیهای وسواس‌گونه‌ در‌ مورد‌ نوزاد , ‌ افکار‌ خاص‌ و میل به آزردن کودک یا خود همراه است ( براکینگتون  و همکاران , 1981 ؛ هـرزوک و دیـتری , 1976 ). این علایم معمولا از روز سوم زایمان شروع می‌شوند . علایم دیگر عبارتند از سو ظن , ‌ بی ربـطی کـلام , بی‌علاقگی به طفل , بی میلی نسبت بـه مـراقبت از آن و مـمکن است بیمار زایمان یا ازدواج را انکار کند و ادعـای بـاکره بودن نماید . افسردگی پس از‌ زایمان : افسردگی پس از زایمان یک اختلال شایع و ناتوان کننده روانی اجتماعی است ( کوروین , کوهن , جارت و ساتسفورد , 2010 ) که ممکن است حداکثر طی چهار هفته اول پس از زایمان آغاز گردد . اگر چه بعضی مطالعات شروع آن را تا 12 ماه پس اط زایمان گزارش کرده اند ( مراکی و خیر آبادی , 2012 ). شیوع افسردگی پس اط زایمان از 13 الی 20 درصد ( سمیر , ولز - نیسروم و نیسین , 2013 ) و در شرایط خاص تا 41 درصد گزارش شده است که این تفاوت به نحوه نمونه گیری , زمان بررسی , معیارهای متفاوت تشخیصی ( افسردگی ماژور با مینور ), ابراز خود گزارش دهی و روش مطالعه مرتبط است . بطوری که


لینک کمکی