دانلود فایل های word هنر و سیاست, زمینه های تعامل و تقابل سیاست و هنر در پست مدرنیسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word هنر و سیاست, زمینه های تعامل و تقابل سیاست و هنر در پست مدرنیسم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تعداد صفحات :25

پست مدرنیسم با مطرح شدن در چند دهه گذشته, مباحث و پرسش های گسترده فلسفی, ایدئولوژیک و زیبایی شناختی بسیاری را گسترش داد. یکی از این پرسش های جدی که نظر بسیاری از متفکران علوم اجتماعی و نظریه سیاسی را به خود معطوف کرده, نسبت میان پست مدرنیسم به مثابه یک مکتب هنری و زیبایی شناختی است که بعد از مدرنیسم سر برآورده و امر سیاسی است. مقاله حاضر با ابتنا به دیدگاه های متفکران برجسته پست مدرن در پی بررسی این پرسش است که آیا برخلاف نظر کانت که از استقلال و غیرهدفمند بودن هنر سخن گفته بود, در موقعیت کنونی می توان از زیبایی شناسی سیاسی و امکان سیاسی شدن هنر سخن گفت؟ به منظور پاسخ به این پرسش نویسندگان مقاله حاضر برای اثبات دعوی خود از سیاسی شدن هنر و الگوی زیبایی شناسی سیاسی پست مدرنیستی, چند مفهوم را به بررسی و نقد می گذارند. این مقوله ها عبارت اند از: مصرف زدگی در سرمایه داری متاخر, نقد سیاست اقلیت و زیبایی شناسی سیاسی در سخن پسااستعماری. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده و از چارچوب نظریه انتقادی متفکرانی چون لئوتار, فردیک جیمسون و میشل فوکو بهره برده است.
کلید واژه: پسااستعمارگرایی, پست مدرنیسم, سرمایه داری متاخر, سیاست, زیبایی شناسی

لینک کمکی