دانلود فایل های word نظریه سیاسی و استلزامات ماهیت بشر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word نظریه سیاسی و استلزامات ماهیت بشر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تعداد صفحات :26

ماهیت بشر, به منزله بنیادی ترین موضوعات در عرصه دانش سیاسی, برای نظریه سیاسی دلالت های بسیار بااهمیتی دارد. این دلالت ها, به گونه ای است که به واسطه آنها امکان فهم نظریه سیاسی و دلایل تفاوت در نظریات سیاسی فراهم می شود. اندیشمندان سیاسی معمولا, مشروعیت دیدگاه خویش درباره سیاست و حکومت را بر تبیین و برداشت خاصی از ماهیت انسان بنا می نهند. اینکه نظریه سیاسی موجد چه نوعی از دولت به لحاظ وسعت سرزمینی باشد, مبتنی بر برداشت آن نظریه سیاسی از انسان است. مقاله حاضر به بررسی استلزامات چیستی انسان برای نظریه پردازی سیاسی می پردازد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر, ماهیت بشر از طریق چند عرصه مهم, برای نظریه پردازی سیاسی نقش تعیین کنندگی و تقویم بخشی دارد. از جمله می توان به تعیین غایات دولت, تعیین شکل حکومت, اعتقاد یا عدم اعتقاد به آزادی های سیاسی و اجتماعی, اعتقاد یا عدم اعتقاد به اصل برابری سیاسی, فردگرا یا جمع گرا بودن نظریه سیاسی و همچنین محافظه کارانه بودن یا انقلابی بودن نظریه سیاسی اشاره کرد.
کلید واژه: دولت, سعادت, ماهیت بشر, نظریه سیاسی

لینک کمکی