دانلود فایل های word پژوهشی در خصوص مفهوم (سنت) در اندیشه جواد طباطبایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word پژوهشی در خصوص مفهوم (سنت) در اندیشه جواد طباطبایی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تعداد صفحات :22

درک اندیشه های سید جواد طباطبایی بدون در نظر گرفتن مفهوم (سنت) امکان پذیر نیست. (سنت) از نظر طباطبایی (آگاهی) انسان ایرانی است و بدون (سنت) اندیشیدن امکان پذیر نیست. با تصلب و زوال (سنت), ایدئولوژی جای اندیشیدن را می گیرد و تنها با (اتخاذ موضع جدید آگاهی) می توان به زوال اندیشه پی برد و تصلب (سنت) را برطرف کرد.
کلید واژه: آگاهی ملی, انحطاط, تجدد, سنت, طباطبایی

لینک کمکی