دانلود فایل های word الگوی بومی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران, مدلی برای قدرت سازی بازیگران منطقه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word الگوی بومی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران, مدلی برای قدرت سازی بازیگران منطقه ای :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تعداد صفحات :25

گذری بر متون تولید شده در حوزه قدرت نرم, به ویژه کاوش در نظریات شارح برجسته این مفهوم جوزف نای, نمایانگر این حقیقت است که تاکنون تمامی محققان و دانشمندان فارغ از ارائه چارچوبی منسجم به منظور کاربست این مفهوم در راستای تحقق اهداف و منافع اعمال کنندگان آن, قدرت نرم را فقط به مثابه ابزاری توصیفی و نه کاربردی استعمال کرده اند. در واقع اینان از مفهوم قدرت نرم, برداشت و مفهومی هژمونیک و انحصاری ساخته اند که تنها کشورهای برتر اقتصادی و نظامی توان به خدمت گرفتن آن را دارند و نه قدرت های متوسط و منطقه ای. در این مقاله در پی آنیم تا از رهگذر دسته بندی و تئوریزه کردن ابعاد مختلف قدرت نرم و تمایز قائل شدن بین (منابع سخت) و (منابع نرم) از یک سو, و (منابع نرم) و (قدرت نرم) از سوی دیگر, برخلاف تمایز بین قدرت اجبار و قدرت جذب - آنچنان که نای و هوادارانش اشاره کرده اند- یک (تئوری منبع محور) از قدرت نرم ارائه دهیم تا از طریق آن ضمن شکستن انحصار الگوی هژمونیک فعلی, زمینه بهره مندی قدرت هایی چون ایران, از کارویژه های قدرت نرم فراهم شود.
کلید واژه: برساخته گرایی, قدرت های متوسط, قدرت نرم, قدرت سخت, قدرت اجبارآمیز, قدرت جذب کننده, منابع نرم و منابع سخت

لینک کمکی