دانلود فایل های word بررسی اثردرآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی اثردرآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

توجه به امنیت غذایی در ایران همواره یکی از اهداف عمده برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی بوده ودولت اقدامات نسبتا وسیعی را برای بهبود آن انجام میدهد. مفهوم امنیت غذایی بسیارگسترده است و به وسیله تعامل دامنهای از عوامل زیست شناختی, اقتصادی, اجتماعی,کشاورزی وفیزیکی تعیین میشود. نفت هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی و هم به لحاظ سهم آن در بودجه دولت و نیز منابع ارزی در اقتصاد ایران از جایگاه بالایی برخوردار میباشد. درمطالعه حاضر به بررسی اثردرآمدهای نفتی بر امنیت غذایی خانوار روستایی پرداخته شده است که با استفاده ازشاخص آزادسازی تجاری, شاخص کلی امنیت غذایی و از روشARDLدر بازه زمانی 1391-1362 به تجزیه و تحلیل پرداخته است, برآورد متغییرهای تاثیرگذار برامنیت غذایی خانوارنشان داد که اثر درآمدهای نفتی و شاخص آزاد سازی تجاری در بلند مدت بر امنیت غذایی خانوار مثبت و معنی دار است. اما اثر نقدینگی بصورت منفی است. پیشنهاد میشود سیاستهای درآمدی دولت باید به نحوی باشدکه افزایشکارایی درسیستم مالی با بهبود تخصیص منابع, موجبات رشد بالاتر اقتصادی را فراهم آورد که این رشد در بخش کشاورزی هم نمود پیدا خواهد کرد و به افزایش تولید و عرضهی محصولات کشاورزی منجرمی شود و در نهایت باعث افزایش درآمدهای کشاورزان شده و امنیت غذایی آنان را بالا می برد.

لینک کمکی