دانلود فایل های word بررسی اثرات سطوح مختلف تاریخ کاشت وهیبریدهای مختلف ذرت دانه ×ای بر عملکرد و اجزا عملکرد محصول جهت افزایش تولید محصول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی اثرات سطوح مختلف تاریخ کاشت وهیبریدهای مختلف ذرت دانه ×ای بر عملکرد و اجزا عملکرد محصول جهت افزایش تولید محصول :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

جهت بررسی اثرات سطوح مختلف تاریخ کاشت وهیبرید بر عملکرد و اجزا عملکرد در ذرت آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی سهراب آباد خاش انجام شد.این طرح تحقیقاتی بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کاملا تصادفی درچهار تکرار اجرا گردید.تاریخ های کاشت 15) فروردین , 30 فروردین و 15 اردیبهشت) درکرتهای اصلی و هیبریدها(سینگل کراسهای 301 , 500 , 647 و (550درکرتهای فرعی اجراگردیدند.نتایج حاصله نشان داد که عملکرد دانه درهیبریدهای مختلف معنی دار شده اما تاریخ کاشت و اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر عملکرد معنی دار نگردیده ا ست .تاریخ کا شت 30 فروردین با 11/35 تن در هکتارو هیبرید 550 با 11/73 تن درهکتاربی شترین عملکرد دانه را دا شته اند.درنهایت می توان نتیجه گرفت که هیبرید 550 در تاریخ کاشت 30 فروردین شاهدحداکثر عملکرددانه, وزن هزار دانه, تعداد دانه درردیف, عملکرد علوفه, عملکرد بیولوژیکی و بعضی از خصوصیات مورد آزمایش بودیم.

لینک کمکی