دانلود فایل های word بررسی اثرات خشکسالی بر میزان مهاجرت در بین کشاورزان روستایی شهرستان زهک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی اثرات خشکسالی بر میزان مهاجرت در بین کشاورزان روستایی شهرستان زهک :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

خشکسالی پدیده ای خزنده میباشد که از مهمترین عواقب ناشی از کمبود بارش محسوب میشود و زیانهای زیادی را بر بخشهای کشاورزی و منابع آبی وارد ساخته است و دارای انواع مختلفی میباشد. بنابراین برای بررسی علمی این پدیده و مقابله با آن و تعدیل تبعات نابسامان آن نیازمند مجموعه ای جدید از اطلاعات و درک دقیقی از خشکسالی و تاثیرات آن بر نواحی روستایی می باشد تا بتوان راهبردها و راهکارهای مناسبی را برای مقابله با تاثیرات زیانبار آن به کار بست. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات خشکسالی بر روی میزان مهاجرت کشاورزان روستایی شهرستان زهک انجام گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و جامعه آماری آن را کشاورزان شهرستان زهک تشکیل دادند, حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 363 نفر تعیین گردید و تعداد روستاهای نمونه با استفاده از فرمول شارپ 25 روستا تعیین شد و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 0,83 بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که خشکسالی های اخیر تاثیر زیادی بر میزان مهاجرت نداشته و مهاجرت های صورت گرفته بیشتر به صورت موقت و انفرادی بوده است و 61,2 درصد خانوارهای روستایی هیچ فرد مهاجری در خانواده نداشته اند و نتایج آزمون T تک نمونه ای بر روی خانوارهای کشاورز نشان داد که در واقع شرایط سخت محیطی باعث ایجاد انگیزه مهاجرت در بین خانوار ها گشته اما به دلایلی منجر به مهاجرت نگردیده است.

لینک کمکی