دانلود فایل های word بررسی اثر کاربرد تیمارهای مختلف(خراش دهی, سرمادهی وجیبرلیک اسید) بر جوانه زنی بذر حنا Lawsonia inermis L.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی اثر کاربرد تیمارهای مختلف(خراش دهی, سرمادهی وجیبرلیک اسید) بر جوانه زنی بذر حنا Lawsonia inermis L. :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

حنا ازگیاهان ارزشمند دارویی میباشد که مصارف متنوعی دارد. با توجه بهاینکه جوانه زنی بذر این گیاه مشکل میباشد و گسترش سطح زیرکشت و تولید بیشتر این گیاه را با مشکل مواجه میکند بر همین اساس این پژوهش با هدف بررسی اثر کاربرد تیمارهای مختلف (خراشدهی, سرمادهی وجیبرلیک اسید) در قالب طرح پایه کاملا 0تصادفی با 3 تکرار, اثرتیمارهای سرمادهی مرطوب 4) درجه سانتیگراد) به مدت ( 30,15,0روز), خراشدهی با اسیدسولفوریک 75 درصد درمدت زمانهای 10),0و20 ثانیه) و جیبرلیک اسید در سه سطح 0),100و200 پی پی ام) بر جوانه زنی بذرهای حنا در آزمایشگاه مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان درسال1397 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. صفات مورد ارزیابی و اندازه گیری عبارت بودند از: درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, یکنواختی جوانه زنی, متوسط زمان لازم برای جوانه زنی, طول ساقه چه, طول ریشه چه وشاخص بنیه بذر. نتایج حاصله نشاندهنده تاثیر معنی دارتیمارهای خراش دهی با اسید سولفوریک, سرمادهی و جیبرلیک اسید بر صفات مورد مطالعه نسبت به شاهد بود. تیمار سرمادهی 15 روز نسبت به سرمادهی 30 روز تاثیر بیشتری بر صفات مورد مطالعه از جمله درصد و سرعت جوانه زنی شاخص بنیه بذر, طول ریشه چه و ساقه چه, یکنواختی جوانه زنی و متوسط زمان لازم برای جوانه زنی داشت. تیمار خراشدهی با اسید سولفوریک غلیظ در مدت زمان 10 ثانیه نیز نتایج بهتری نسبت به خراش دهی 20 ثانیه در مورد صفات ذکر شده داشت. تاثیر غلظت 200 پی پی ام جیبرلیک اسید نسبت به غلظت 100پیپیام بر تمام صفات مورد مطالعه به ویژه طول ساقه چه بیشتر بود. بطوریکه بهترین نتایج در تیمار تلفیقی خراش دهی 10 ثانیه توام با سرمای 15 روزو غلظت 200 پی پی ام جیبرلیک اسید مشاهده گردید.

لینک کمکی