دانلود فایل های word بررسی خشکسالی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص های SIAP و PNI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی خشکسالی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص های SIAP و PNI :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

خشکسالی یکی از پدیده های مخرب زیست محیطی میباشد که میتواند در هر اقلیمی رخ دهد, بویژه در اقلیمهای خشک و نیمه خشک. با توجه به اقلیم نیمه خشک استان آذربایجان شرقی, مطالعه و تحلیل خشکسالی در این منطقه به جهت برنامهریزی در مصرف آب برای مصارف مختلف حایز اهمیت میباشد. در این تحقیق وضعیت خشکسالی استان با استفاده از شاخصهای خشکسالی SIAP1 و PNI 2 طی دوره 1987-2014 مطالعه شد؛ همچنین تغییرپذیری بارش با استفاده از ضریب تغییرات برای ایستگاه های مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند بر اساس هر دو شاخص, وقوع خشکسالی و ترسالی در تمامی ایستگاه ها وجود داشته است. شاخص SIAP نسبت به PNI تعداد سالهای خشک بیشتری را نشان داد. در کل, شاخصهای مورد مطالعه نتایج نسبتا0 مشابهی ارایه دادند. ضریب تغییرات نیز نشان داد بارندگی در مناطق مختلف استان از تغییرپذیری نسبتا0 بالایی برخوردار است که باید در مدیریت منابع آب مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی