دانلود فایل های word بررسی تغییرات اقلیمی بارش و دمای ایستگاه کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی تغییرات اقلیمی بارش و دمای ایستگاه کرمانشاه :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تغییر اقلیم عبارت است از تغییرات رفتار آب و هوایی یک منطقه نسبت به رفتاری که در طول یک افق زمانی بلند مدت از اطلاعات مشاهده یا ثبت شده در آن منطقه مورد انتظار است. این تغییر میتواند در متوسط دما, بارندگی الگوهای آب و هوایی, باد, تابش و ... باشد. هدف از این تحقیق آشکار سازی تغییرات دما و بارش در شهرستان کرمانشاه میباشد. بدین منظور از داده های سالانه بارش و دمای ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه (1973-2012 ) استفاده شد. برای انجام تحقیق حاضر از روشهای آمار توصیفی, آزمون ناپارامتریک منکندال و رگرسیون خطی استفاده گردید و تغییرات داده ها شناسایی, نوع و زمان آن مشخص گردید. نتایج به دست آمده از تحلیلها نشان میدهد که بر اساس نمودارهای گرافیکی تغییرات در شهرستان کرمانشاه, طی دوره آماری 40 ساله سطح بارش در ایستگاه مورد مطالعه دارای روند کاهشی معنیدار در سطح اطمینان %99 می باشد. ولی دما در ایستگاه کرمانشاه دارای روند افزایشی معنی داری در سطح اطمینان % 99 بود است.

لینک کمکی