دانلود فایل های word بررسی تغییر پارامترهای اقلیمی بر کاهش دبی حوضه ایستگاه های هیدرومتری (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری قلیان سکانه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی تغییر پارامترهای اقلیمی بر کاهش دبی حوضه ایستگاه های هیدرومتری (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری قلیان سکانه) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در حوضه آبریز برخی از ایستگاه های هیدرومتری, باوجود عدم مصرف آب, جریان سطحی کاهش داشته است. بهمنظور بررسی اثر پارامترهای اقلیمی در کاهش دبی رودخانه, ایستگاه هیدرومتری قلیان سکانه واقع در استان لرستان که از نظر برداشت تقریبا0 بکر بوده انتخاب گردید. به منظور تعیین سال کاهش دبی به کمک جرم مضاعف سال شکست تعیین گردید. ازآنجاییکه قرار شد تغییرات دبی باتوجه به پارامترهای اقلیمی سنجیده شود, بارش و دما نیز مشابه دبی برای دوره 30 ساله (1365-1394) در سه دوره: کل دوره, قبل شکست و بعد شکست تحلیل گردیدند. مطابق آزمون من کندال دبی و بارش در کل دوره کاهش یافت. نتایج تحلیل میلیمتراژهای بارش نشان داد که بارشهای با میلیمتراژ بالا که توانایی تولید رواناب دارند, بعد شکست کاهش یافتهاند. برای تحلیل دما از اطلاعات ایستگاه الیگودرز استفاده شد. مطابق آن مقادیر میانگین سالانه دما ثابت بوده و تنها اختلافاتی در ماه های گرم مشاهده شد. با استفاده از بیلان هیدروکلیماتولوژی, ضریب رواناب برای کل دوره, قبل شکست و بعداز آن به ترتیب 40, 42 و 38 درصد برآورد گردید که نشان از کاهش قابل ملاحظه رواناب در بعد از شکست میباشد. نتایج تحلیل حساسیت دما و بارش نشان داد که ضریب رواناب به تغییرات بارش حساسیت بیشتری دارد.

لینک کمکی