دانلود فایل های word بررسی تاثیر فازهای مختلف دورپیوندENSO بر بارشهای نیمه غربی ایران در در نیم قرن اخیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی تاثیر فازهای مختلف دورپیوندENSO بر بارشهای نیمه غربی ایران در در نیم قرن اخیر :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بارش بعنوان یکی از عوامل هواشناسی اهمیت زیادی در زراعت دیم دارد. در این مطالعه, بارش فصلی و دوره رشدنیمه غربی ایران در فازها و شدتهای مختلف شاخص ENSO در نیم قرن اخیر بررسی گردید. بنابراین 11 ایستگاه سینوپتیک کشور در دوره آماری 54 ساله انتخاب و بارش فصلی و دوره رشد محاسبه گردید. سپس فازها و شدتهای مختلف ENSO تفکیک و بارش در فازها و شدتهای مختلف با نرم افزار SAS در قالب طرح فاکتوریل تحلیل گردید. نتایج نشان داد بارشهای پاییزه, زمستانه, بهاره و فصل رشد در فاز النینو نسبت به لانینا و خنثی بیشتر و در لانینا نسبت به خنثی کمتر بود. مقایسه اختلاف بارش در شدتهای مختلف ENSO نیز نشان دادکه این اختلاف نسبت به زمانی که صرفا0 فازهای مختلف بررسی شود شدیدتر است بطوری که بیشترین اختلاف بارش پاییزه, زمستانه, بهاره و فصل رشد به ترتیب 61/21, -81/51, 51/44 و 144/07 میلیمتر میباشد.

لینک کمکی