دانلود فایل های word بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی درحوضه آبخیز گاماسیاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی درحوضه آبخیز گاماسیاب :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

خشکسالی یکی از پدیده های طبیعی بوده که در طول تاریخ پیوسته گریبانگیر بشر بوده است و در طی دوره های اخیر دستکاریهای بشر و افزایش دمای هوا و کم شدن میزان بارش سبب ایجاد مشکلاتی از قبیل خشکسالی در عرصه های طبیعی و کشاورزی و ... شده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن برکیفیت آبهای سطحی در حوزه آبخیز گاماسیاب میباشد. بدین منظور پدیده خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی و همچنین تغییرات پارامترهای کیفیت آب در یک دوره آماری 30 ساله -94) (1364 مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی خشکسالی هواشناسی از دو روش شاخص بارش استاندارد شده و آزمون من-کندال استفاده شد. خشکسالی هیدرولوژیکی نیز با استفاده از دو روش شاخص دبی استاندارد شده هیدرواقلیم و روش من-کندال و همچنین تغییرات پارامترهای کیفیت آب نیز با روش من-کندال بررسی شدند. اختلاف مقدار رواناب سطحی در دوره های خشکسالی هواشناسی نسبت به کل دوره و همچنین اختلاف مقادیر پارامترهای کیفیت آب در دوره های خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیکی نسبت به کل دوره برای )234( تعیین میزان تاثیر خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیکی محاسبه شد. بر اساس نتایج شاخص بارش استاندارد شده نیز در تمامی ایستگاه های مورد بررسی سالهای 1364-1368 یک دوره ترسالی, از سالهای 1368 تا 1390 دوره نرمال و در سالهای 1390-1394 دوره خشکسالی حاکم بوده است. بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی نیز نشان داد که کل دوره مورد بررسی در تمامی ایستگاه ها یک روند کاهشی در مقدار رواناب سطحی وجود داشته است.

لینک کمکی