دانلود فایل های word برسی تاثیر ساماندهی مشاغل غیررسمی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان, مطالعه موردی منطقه یک شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word برسی تاثیر ساماندهی مشاغل غیررسمی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان, مطالعه موردی منطقه یک شهر اهواز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساماندهی مشاغل غیررسمی و احساس امنیت شهروندان می باشد؛ چراکه پیش فرض محقق, وجود رابطه مثبت بین ساماندهی مشاغل غیررسمی و احساس امنیت در بین شهروندان می باشد. چارچوب نظری مقاله حاضر مبتنی بر نظریات بری بوزان, دورکیم, توماس هابز و رویکرد بوم شناختی می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد و با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات موردنیاز جمع آوری شده است. تجزیه وتحلیل از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد 88 درصد از پاسخگویان احساس امنیت مناسبی پس از اجرای طرح ساماندهی مشاغل برخوردار شدند همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است مردان به مقدار 7/8 درصد بیشتر از زنان احساس امنیت میکنند. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که بین دو متغیر ساماندهی دست فروشان و احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی