دانلود فایل های word بررسی و مقایسه کاربرد معماری پایدار در طراحی ریچارد راجرز و نورمنفاستر(نمونه موردی: برج لیدنهال و برج هرست)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی و مقایسه کاربرد معماری پایدار در طراحی ریچارد راجرز و نورمنفاستر(نمونه موردی: برج لیدنهال و برج هرست) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

بحث در خصوص پایداری از جمله مباحث نوینی است که امروزه در جهان توجه محافل علمی و برنامه ریزان را به خود جلب کرده و بسیاری از کشورهای جهان در پی آنند تا الگوهایی از معماری پایدار را ایجاد نموده و ساختمان های موجود و بعضا نامطلوب خود را بر اساس معیار های پایداری سامان دهند. مقاله حاضر به دنبال اصلاح ارتباط انسان, طبیعت و معماری و شناخت عوامل موثر در طراحی معماری در جهت حفظ محیط زیست, مطابق با اصول معماری پایدار از طریق نگرش ها و ایده های معمارانی همچون ریچارد راجرز ونورمن فاستر می باشد. در مقاله حاضر از روش تاریخی- کتابخانه ای, تفسیری و کیفی استفاده شده. به همین منظور در ابتدا مفاهیم اصلی مرتبط با موضوع تعریف شده اند, سپس با استفاده از پژوهش های پیشین و دیدگاه های اندیشمندان و صاحب نظران به شناخت مولفه های معماری پایدار و کاربرد آنها در طراحی معمارانی همچون ریچارد راجرز و نورمن فاستر از طریق بررسی دو تا از آثار برتر این معماران پرداخته شده است, در جمع بندی یافته های به دست آمده نشان می دهد که با توجه شناخت تاثیرات معماری بر محیط زیست و همچنین شناخت اصول و ضوابط معماری پایدار می توان به طراحی و روش ساخت مناسب ساختمان در جهت حفظ محیط زیست رسید. همچنین با توجه به نظریات ریچارد راجرز و نورمن فاستر وتکنیک های طراحی آنها در برج لیدنهال و برج هرست میتوان از راهکارها و ایده های طراحی و ساخت این دو معمار در جهت طراحی معماری و ساخت بنا برای حفظ محیط زیست استفاده کرد و به بیان اصول طراحی معماری پایدار با توجه به عوامل طبیعی هر منطقه و راهکارهای مناسب پرداخته شده است

لینک کمکی