دانلود فایل های word مطالعه اثر تغییر اقلیم بر میزان تبخیر تعرق گیاه مرجع در منطقه شیراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مطالعه اثر تغییر اقلیم بر میزان تبخیر تعرق گیاه مرجع در منطقه شیراز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پدیده تغییر اقلیم از چالش های مهم حال حاضر جهان به شمار می آید که باعث نوساناتی در الگوهای بارندگی و دما شده و می تواند نیاز آبی گیاهان را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش, اثر تغییر اقلیم بر میزان تبخیر تعرق گیاه مرجع در منطقه شیراز مورد مطالعه قرار گرفت و برای این منظور از داده های هواشناسی سال های 1364 تا 1392 ایستگاه سینوپتیک شیراز استفاده شد. تبخیر تعرق پتانسیل گیاه مرجع از روش پنمن- مانتیت محاسبه شد. بررسی نمودارهای تغییرات اقلیمی نشان داد که در طول دوره مورد مطالعه, پارامترهای بارندگی و رطوبت نسبی هوا کاهش و پارامترهای دمای هوا و ساعت آفتابی افزایش یافته است. با توجه به روند تغییرات پارامترهای اقلیمی منطقه شیراز می توان نتیجه گرفت که افزایش دما و ساعت آفتابی و کاهش رطوبت نسبی در افزایش مقدار تبخیر تعرق گیاه مرجع تاثیرگذار بوده است.

لینک کمکی