دانلود فایل های word کنترل صحت آماری داده های ایستگاه آبریز حوضه سنجی باران های سد صفارود

س یا همایش : چهاردهمين همايش ملي آبياري و کاهش تبخيرتعداد صفحات :14چکیده مقاله: باتوجه به اهمیت دادههای بارش در برآورد دبی طرح و طراحی سازه های هیدرولیکی، لازم است تا از صحت آماری دادههای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل ها اطمینان حاصل کرد . در این پژوهش به منظور کنترل صحت آماری داده های بارش روزانه ایستگاههای بارانسنجی حوضه آبریز سد شهیدان امیر تیموری (سد صفارود) طی بازه زمانی مهر 1385 تا شهریور 1394 ازآزمونهای هرست، جرم مضاعف و ران تست استفاده شد . نتایج آزمون هرست نشان داد که نیازی سری زمانی دارای حافظه بلند مدت بوده و نیازی به طویلسازی سری زمانی نمی

دانلود فایل های word استخراج تابع توزیع احتمال آلودگی نود در زمان انتشار کرم واره در شبکه

س یا همایش : چهاردهمين همايش ملي آبياري و کاهش تبخيرتعداد صفحات :14چکیده مقاله: باتوجه به اهمیت دادههای بارش در برآورد دبی طرح و طراحی سازه های هیدرولیکی، لازم است تا از صحت آماری دادههای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل ها اطمینان حاصل کرد . در این پژوهش به منظور کنترل صحت آماری داده های بارش روزانه ایستگاههای بارانسنجی حوضه آبریز سد شهیدان امیر تیموری (سد صفارود) طی بازه زمانی مهر 1385 تا شهریور 1394 ازآزمونهای هرست، جرم مضاعف و ران تست استفاده شد . نتایج آزمون هرست نشان داد که نیازی سری زمانی دارای حافظه بلند مدت بوده و نیازی به طویلسازی سری زمانی نمی

دانلود فایل های word بررسی تاثیرات عملیات نصب خطوط لوله بر زیست محیط دریا

س یا همایش : چهاردهمين همايش ملي آبياري و کاهش تبخيرتعداد صفحات :14چکیده مقاله: باتوجه به اهمیت دادههای بارش در برآورد دبی طرح و طراحی سازه های هیدرولیکی، لازم است تا از صحت آماری دادههای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل ها اطمینان حاصل کرد . در این پژوهش به منظور کنترل صحت آماری داده های بارش روزانه ایستگاههای بارانسنجی حوضه آبریز سد شهیدان امیر تیموری (سد صفارود) طی بازه زمانی مهر 1385 تا شهریور 1394 ازآزمونهای هرست، جرم مضاعف و ران تست استفاده شد . نتایج آزمون هرست نشان داد که نیازی سری زمانی دارای حافظه بلند مدت بوده و نیازی به طویلسازی سری زمانی نمی